Direcció lletrada en procés contenciós urbanístic

 • Descripció
 • Honoraris
 • Taxes
 • Costes

És el Recurs que s’interposa contra actes administratius que posin fi a la via administrativa (mateix supòsit que en el Recurs de Reposició), contra les desestimacions expresses o presumptes dels Recursos de Reposició, així com contra les disposicions de caràcter general.

El Recurs Contenciós s’ha d’interposar en el termini de 2 mesos des del dia de la notificació o publicació de l’acte o disposició.

El recurs contenciós és un recurs “judicial”, és a dir, que s’interposa davant la jurisdicció contenciosa-administrativa. El recurs contenciós ha de contenir els requisits formals que el configuren com a tal.

En matèria urbanística, el Recurs Contenciós està present en la totalitat de l’activitat urbanística, ja que, en ser aquesta una activitat administrativa, tots els procediments administratius finalitzen en resolucions susceptibles de recurs contenciós (quan no hi ha resolució, també és susceptible de Recurs Contenciós el silenci administratiu).

Alguns exemples de Recursos Contenciós en l’àmbit urbanístic:

 • Recurs contenciós contra Ordre de Demolició (acte administratiu que posa fi al procediment de restauració de la legalitat).
 • Recurs contenciós contra Resolució Sancionadora (acte administratiu que posa fi al procediment sancionador) per la comissió d’una infracció urbanística.
 • Recurs contenciós contra Acord desestimatori d’Obra o altres llicències administratives.
 • Recurs contenciós contra Acord d’aprovació definitiva de Pla Parcial.
 • Recurs contenciós contra Acord d’adjudicació de Programa d’Actuació Integrada.
 • Recurs de Reposició contra Acord d’aprovació definitiva de Pla General.

L’article 25 Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, estableix:

1. El recurs contenciós administratiu és admissible en relació amb les disposicions de caràcter general i amb els actes expressos i presumptes de l’Administració pública que posin fi a la via administrativa, ja siguin definitius o de tràmit, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims.

2. També és admissible el recurs contra la inactivitat de l’Administració i contra les seves actuacions materials que constitueixin via de fet, en els termes que estableix aquesta Llei.

 • Direcció lletrada en matèria d’urbanisme davant el jutjat de Contenciós-Administratiu.
 • Interposició de Recurs Contenciós.
 • Formulació de Demanda Contenciosa.
 • Proposició i pràctica de prova davant el Jutjat.
 • Formulació de Conclusions.
 • Si és el cas, assistència a Vista Oral.
 • Representació processal davant el Jutjat (s’inclou sempre el servei processal del procurador).
 • Atenció a excepcions processals, requeriments i altres actuacions ordenades pel Jutjat.

Regulació.

L’article 139 Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, estableix:

1. En primera o única instància, l’òrgan jurisdiccional, en dictar sentència o en resoldre per interlocutòria els recursos o els incidents que el mateix es promoguin, d’imposar les costes a la part que hagi vist rebutjades totes les seves pretensions, llevat que apreciï i així ho raoni, que el cas presentava seriosos dubtes de fet o de dret.

En els supòsits d’estimació o desestimació parcial de les pretensions, cada part pagarà les costes causades a la seua instància i les comunes per meitat, llevat que l’òrgan jurisdiccional, ho degudament, les imposi a una d’elles per haver sostingut la seva acció o interposat el recurs amb mala fe o temeritat.

2. En les altres instàncies o graus s’imposaran al recurrent si es desestima totalment el recurs, llevat que l’òrgan jurisdiccional, raonant-ho degudament, apreciï la concurrència de circumstàncies que justifiquen la no imposició.

3. La imposició de les costes pot ser a la totalitat, a una part d’aquestes o fins a una xifra màxima.

4. Per a l’exacció de les costes imposades a particulars, l’Administració creditora utilitzarà el procediment de constrenyiment, a falta de pagament voluntari.

5. En cap cas s’han d’imposar les costes al ministeri fiscal.

6. Les costes causades en les actuacions seran regulades i taxades segons el que disposa la Llei d’enjudiciament civil.

Imposició de costes en la pràctica de la jurisdicció contenciosa.

Des de l’any 2011, s’ha facultat als jutjats a la imposició de costes en primera instància (en la regulació anterior no tenien aquesta facultat, ja que s’entenia com un doble gravamen per a l’administrat, que ja abonava indirectament les despeses de l’advocat de l’Administració per mitjà dels seus impostos); actualment, segueix sent poc probable la imposició de costes en primera instància i no existeix, repetim, no existeix un criteri objectiu o únic per a la imposició o la no imposició de les costes; aquesta imposició es produeix en segona instància, en cas de desestimació total del seu recurs.

Import de costes en la pràctica de la jurisdicció contenciosa.

L’import corresponent a les costes del procés en cap cas es correspon amb una quantitat fixa, ja que depèn de la quantia del procés, del barem d’honoraris del Col·legi professional corresponent i, sobretot, del criteri seguit per l’òrgan jurisdiccional en què hagi recaigut el procés.

En la jurisdicció contenciosa, tampoc existeix, repetim, tampoc hi ha un criteri objectiu o únic per a la taxació i quantificació d’aquestes costes, ja que tot depèn del criteri que segueixi cada òrgan jurisdiccional (jutjat o sala).

En la jurisdicció contenciosa, sol ser comú la utilització de la facultat de l’article 139.3, limitant-les a una xifra màxima; aquesta xifra màxima sol correspondre amb un import d’entre 300 € fins a un màxim de 3.000 € per a casos de més entitat (insistim, com a criteri orientador segons la pràctica jurídica amb jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa, en cap cas s’entendrà aquesta quantitat com import vinculant a efectes de l’oferta d’honoraris).

X
- Enter Your Location -
- or -