Plans Especials

  • Descripció
  • Formulari

PyP 2 Plan EspecialSón els instruments administratius que defineixen l’ordenació detallada d’un àmbit d’actuació, ja sigui de sòl urbà o de sòl urbanitzable, però, a diferència dels plans parcials, estan destinats a una finalitat determinada:

  • Rehabilitar un àmbit dins el sòl urbà.
  • Desenvolupar el sistema d’infraestructures, espais lliures i equipaments, tant a nivell general (sempre que es respectin les determinacions del Pla General) com a nivell local (en relació a un sector o unitat d’actuació concreta).
  • Protegir, ordenar i conservar el patrimoni arquitectònic, històric i artístic.
  • Colmatar una zona no consolidada del sòl urbà.
  • Millorar el medi rural i natural.

En relació concretament amb els plans especials de reforma interior, l’antigüa Llei de Sòl de 1992 establia:

1. Els plans especials de reforma interior en sòl urbà podran tenir per objecte les següents finalitats.

a) Dur a terme actuacions aïllades que, conservant l’estructura fonamental de l’ordenació anterior, s’encaminin a la descongestió del sòl urbà, creació de dotacions urbanístiques i equipament comunitari, sanejament de barris insalubres, resolució de problemes de circulació o d’estètica i millora del medi ambient o dels serveis públics i altres fins anàlegs.

b) Amb les fins assenyalades en el paràgraf anterior, també tenir operacions integrades de reforma interior.

2. Els plans especials de reforma interior contindran les determinacions i documents adequats als objectius perseguits pels mateixos, i com a mínim els previst per als plans parcials, llevat que algun d’ells fos necessari per no guardar relació amb la reforma. En tot cas, els plans especials de reforma interior a què es refereix la lletra b) del número, 1 d’aquest article han de contenir la de l’imitació de les unitats d’execució, fixació dels terminis d’execució i l’elecció del sistema d’actuació per a la seva desenvolupament.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*