Plans Parcials

  • Descripció
  • Formulari

Són els instruments administratius que defineixen l’ordenació detallada d’un àmbit d’actuació, ja sigui de sòl urbà o de sòl urbanitzable, establint les ordenances urbanístiques i edificatòries de cada un dels usos.

Els plans parcials s’han de sotmetre a l’ordenació fixada pel Pla General.

  • En ocasions, l’ordenació del Pla General defineix tan sols paràmetres urbanístics generals, com l’ús característic de l’àmbit, el nombre d’habitatges (en cas que fos residencial), la superfície de sòl i l’aprofitament tipus (o també pot definir la superfície edificable màxima). En aquests casos, li correspon al Pla Parcial realitzar la distribució dels usos i tipologies edificatòries, assignar-les edificabilitats, reservar els sòls públics per a xarxes d’infraestructures, espais lliures i d’equipaments, i definir totes les condicions en què hauran de desenvolupar els usos i les edificacions (ordenances).
  • En altres ocasions, el propi Pla General és el que s’encarrega de realitzar aquesta ordenació detallada, de manera que el Pla Parcial es limita a recollir i incorporar aquesta ordenació en la seva planimetria i en el seu articulat.

Segons l’antigüa Llei de Sòl de 1992, l’objecte dels plans parcials és el següent:

Els plans parcials d’Ordenació tenen per objecte en el sòl classificat com a urbanitzable programat o al apte per a urbanitzar, desenvolupar, mitjançant l’ordenació detallada d’una part del seu àmbit territorial, el Pla General o les Normes Subsidiàries del Planejament, respectivament, i en el sòl classificat com a urbanitzable no programat, els programes d’actuació urbanística.

No podran redactar-se plans parcials sense que, prèviament o simultàniament, però en expedient separat, s’hagi aprovat definitivament, el Pla General o Normes Subsidiàries del Planejament; i, en cap cas, podran modificar les determinacions d’un i d’altres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*