Inversors

  • Increment, posada en valor i millora de la rendibilitat dels actius immobiliaris en qualsevol estat urbanístic del mateix mitjançant la posada en marxa d’eines de planejament, gestió i desenvolupament urbanístic.
  • Posada en valor de parcel·les rústiques, solars, locals comercials, oficines, immobles residencials i industrials.
  • Formulació i tramitació dels instruments de planejament per a l’ordenació urbanística detallada i detallada de sòls urbanitzables amb i sense planejament.
  • Execució d’actius mitjançant els sistemes de gestió urbanístics previstos mitjançant la iniciativa privada en Comissió Gestora i Junta de Compensació, mitjançant conveni urbanístic de gestió, mitjançant l’activació coercitiva del sistema de cooperació o mitjançant la formulació d’una alternativa tècnica i proposició juridicoeconòmica.
  • En sòl urbanitzable o urbà no consolidat, formulació del projecte de reparcel·lació i projecte d’urbanització, com a pas previ al replanteig de les parcel·les i l’inici de les obres d’urbanització.
  • Canvis d’ús en solars, locals, comercials, oficines, residencials, industrials, direcció de procediments de canvi d’ús.
  • Direcció lletrada en Procediments Contenciosos Administratius Urbanístics.
  • Defensa i direcció jurídica davant Procediments expropiatoris.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*