Promotors

Transformació del sòl a través dels mecanismes jurídic-urbanístics existents, amb un servei integral des de l’obtenció del sòl pel promotor fins al moment de l’edificació a través del nostre servei integral de Gestió d’Actius que inclouen tots els següents:

Fase 1. Due diligence jurídic-urbanística.

 • Estudi de la situació jurídica de l’estructura de la propietat de l’actiu.
 • Identificació i estudi físic de l’actiu.
 • Determinació de la situació urbanística real de l’actiu.
 • Determinació de la classificació i qualificació urbanística de l’actiu.
 • Determinació de normativa territorial aplicable, d’acord amb les normes d’ordenació territorial.
 • Determinació de normativa sectorial aplicable, d’acord amb l’ordenació sectorial derivada de les costes, aigües, vies pecuàries, muntanyes, mines, carreteres, infraestructures ferroviàries, aeroportuàries, portuàries, així com de la protecció ambiental (legislació mediambiental de cada CCAA) aplicable sobre el nostre actiu.

Fase 2. Valoració econòmica actual.

 • Determinació de l’ús urbanístic de l’actiu.
 • Quantificació de la superfície edificable a materialitzar, que vindrà donada per l’aprofitament urbanístic i ús característic assignats al nostre àmbit.
 • Quantificació de les cessions per a sòl públic.

Fase 3. Valoració econòmica futura.

 • Quantificació de les càrregues urbanístiques de l’actiu, amb determinació de la despesa d’urbanització i / o edificai.
 • Quantificació del valor de la superfície edificable a materialitzar, que es realitzarà mitjançant estudi de mercat comprensiu del producte immobiliari final.
 • Valoració final de l’actiu.

Fase 4.  Master plan i retorno de la inversión.

 • Quantificació del valor actual net de la inversió.
 • Quantificació de l’amortització raonable de l’actiu.
 • Organització i planificació del procés de desenvolupament d’un sòl.

Fase Execució / posada en valor de l’actiu.

 • En parcel·les rústiques, formulació i tramitació dels instruments de planejament general i parcial per a la classificació i ordenació urbanística de l’actiu immobiliari. (Sòl no urbanitzable).
 • En parcel·les rústiques, formulació del projecte de segregació, obtenció de llicència, consecució d’acord amb la copropietat, inscripció en Registre; procediments declaratius del domini.
 • En sòl urbanitzable o urbà no consolidat, formulació i tramitació dels instruments de planejament de desenvolupament per a l’ordenació urbanística detallada i detallada. (Sòl urbanitzable sense planejament).
 • En sòl urbanitzable o urbà no consolidat, execució de l’actiu mitjançant els sistemes de gestió urbanístics previstos (compensació, cooperació, PAI valencià, PAU castellanomanxec, reparcel·lació a Catalunya, etc.), mitjançant la iniciativa privada en Comissió Gestora i Junta de Compensació, mitjançant conveni urbanístic de gestió, mitjançant l’activació coercitiva del sistema de cooperació o mitjançant la formulació d’una alternativa tècnica i proposició juridicoeconòmica en els casos de la Comunitat Valenciana o Castella la Manxa.
 • En sòl urbanitzable o urbà no consolidat, formulació del projecte de reparcel·lació i projecte d’urbanització, com a pas previ al replanteig de les parcel·les i l’inici de les obres d’urbanització.
 • En sòl reparcel·lat, direcció tècnica facultativa de les obres d’urbanització.
 • En solars, direcció tècnica facultativa de les obres d’edificació.
 • En parcel·les rústiques o en immobles indivisibles, direcció jurídica en processos de divisió i venda forçosa de proindivisos.
 • En solars o immobles locals, comercials, oficines, residencials, industrials, direcció de procediments de canvi d’ús.
 • Garantia de l’operació durant la gestió de l’actiu. En els casos on s’opera sobre sòl rústic susceptible de desenvolupament, i on aquest desenvolupament depèn d’una tramitació posterior dels instruments de planejament corresponents, se sotmet i es garanteix l’operació al compliment de determinades fites durant el procediment, per exemple, a la aprovació definitiva del planejament, a l’aprovació del projecte de reparcel·lació, a la recepció de les obres d’urbanització, etc. Aquesta operació immobiliària es solen realitzar en forma d’aval o una altra forma de garantia vàlida en dret. I en aquest moment, el rigor de la feina jurídic i urbanístic es fa indispensable.