Propietaris

  • Direcció lletrada en Procediments Contenciosos Administratius Urbanístics.
  • Defensa i direcció jurídica en procediments de responsabilitat patrimonial urbanística de l’Administració.
  • Defensa i direcció jurídica davant Procediments expropiatoris.
  • Defensa jurídica enfront de procediments sancionadors urbanístics.
  • Defensa jurídica enfront de procediments de Restauració de la Legalitat.
  • Obtenció de Llicències urbanístiques (obra, demolició, primera ocupació, segregació).
  • Direcció lletrada en Procediments de Divisió de Cosa Comú i venda forçosa de proindivisos.
  • Posada en valor de parcel·les rústiques, solars, locals comercials, oficines, immobles residencials i industrials.