Plans urbanístics i projectes

  • Descripció
  • Honoraris

El servei de Redacció consisteix en l’elaboració i formalització dels documents tècnics i la tramitació dels mateixos fins a la seva aprovació definitiva per l’òrgan administratiu corresponent.

El servei de Redacció es desenvolupa segons les fases que comprengui el pla o projecte (els honoraris es meriten per cadascuna de les fases).

Fases del servei de Redacció de projectes i instruments de Planejament Urbanístic:

URB Redacción Planeamiento

Fases del servei de Redacció de projectes i instruments de gestió urbanística:

URB Redacción Gestión

Fases i documents del servei de Redacció de Projectes de Legalització (article 6.4 Barem Orientador d’Honoraris):

a- Memòria descriptiva de les característiques generals de l’obra, assenyalant l’adequació a la normativa vigent i incloent quadre de superfícies útils i construïdes.

b- Plànols de situació i emplaçament de l’habitatge a la parcel·la

c- Plantes, alçats i seccions a escala mínima 1: 100, acotats.

d- Esquemes d’estructura i instal·lacions amb grau de desenvolupament funció de les dades recollides en una inspecció visual de l’habitatge.

e- Valoració sobre mesuraments reals aplicant preus unitaris d’obra a preus mitjans de mercat, o per aplicació dels coeficients de les TAULES T.2.1 al cost de referència municipal. En edificacions petites es pot valorar multiplicant la superfície construïda pel valor mitjà del preu de mercat del cost de la construcció en euros / m2.

  • Assistència tècnica i jurídica durant el procediment d’aprovació dels instruments de planejament, de gestió i dels projectes d’edificació o legalització.
  • Gestió amb companyies subministradores.
  • Gestió del procediment amb l’Ajuntament, atenent requeriments.
  • Gestió amb els organismes sectorials, si s’escau.
  • Suport tècnic a la propietat del sòl.
  • Formalització oficial dels instruments i documents.