Projectes de reparcel·lació

  • Descripció
  • Sol·licitud de pressupost
Són els documents tècnics i jurídics pels quals les parcel·les resultants d’un àmbit d’actuació amb l’ordenació detallada aprovada són repartides als propietaris de sòl d’aquest àmbit.

Els projectes de reparcel·lació suposen la culminació del procés de gestió urbanísica, ja que les parcel·les d’origen aportades per la propietat del sòl es transformen, tant física com jurídicament, en parcel·les resultants.

Igual que els plans generals constitueixen l’instrument d’ordenació urbanística per antonomàsia, els projectes de reparcel·lació representen la peça essencial de la gestió urbanística, ja que en ells es materialitza el tret més característic del sistema urbanístic espanyol, com és la equidistribució de càrregues i beneficis a través de l’aprofitament urbanístic fixat pel planejament.

Els projectes de reparcel·lació operen sempre sobre unitats d’execució (les unitats d’execució poden adoptar diferents denominacions segons cada CCAA), les quals es troben sempre i en tot cas dins d’àmbits de sòl urbà (unitats d’actuació, polígons d’actuació o, directament , unitats d’execució, ja que coincideix l’àmbit d’ordenació amb el ánbito de gestió) o dins d’àmbits de sòl urbanitzable (la denominació clàssica és la de “sectors”).

En Urbanistica 91 no només estem molt especialitzats en l’operació reparcel·latòria, sinó que comptem amb sistemes pioners en la preparació i producció dels projectes de reparcel·lació, el que ens possibilita oferir al client un document reparcel·latori de major qualitat i a menor cost.