Assistència urbanística integral en via administrativa

 • Descripció
 • Honoraris

Aquest servei consisteix en la prestació de tots els serveis jurídics necessaris durant la tramitació d’un procediment administratiu, amb l’objectiu de la seva finalització d’acord amb els interessos del client. El servei inclou des de la direcció jurídica del procediment i la preparació i formalització dels diferents escrits jurídic-urbanístics (per exemple, unes Al·legacions a un acord d’incoació de procediment sancionador, o un recurs de reposició contra un requeriment de legalització) fins a l’última gestió de l’expedient amb l’òrgan administratiu.

Alguns exemples del nostre servei d’Assistència jurídica integral:

 • En el procediment de restitució de la legalitat urbanística, l’Assistència integral inclou Al·legacions a l’acord d’inici, Recurs de Reposició contra el requeriment de legalització, anàlisi urbanístic sobre viabilitat de legalització en funció de l’edificabilitat materialitzada en l’àmbit i Recurs de Reposició contra la ordre de demolició.
 • En el procediment sancionador urbanístic, l’Assistència integral inclou Al·legacions a l’acord d’incoació, Al·legacions a la proposta de resolució i el Recurs de Reposició contra la resolució sancionadora definitiva.
 • En el procediment de reclamació patrimonial, l’Assistència integral inclou la preparació del document de sol·licitud d’indemnització, la valoració econòmica del dany produït, l’informe urbanístic del dany produït, la gestió del procediment i, en cas que sigui necessari, el Recurs de Reposició contra la desestimació de la indemnització.
 • En el procediment d’aprovació i adjudicació del PAU, l’Assistència integral cobreix des de la formalització tècnica de l’alternativa tècnica i proposició jurídic-econòmica fins a la formalització del conveni urbanístic amb la propietat i l’Administració.
 • Assistència juridicourbanística durant el procediment administratiu.
 • Gestió del procediment amb l’administració actuant.
 • Formulació d’Al·legacions.
 • Elaboració d’Informes que sostinguin la pretensió.
 • Assistència jurídica permanent a la propietat.
 • Interposició de recurs de reposició o altres recursos administratius.
 • Mesures cautelars en via administrativa.