Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB Andujar SL Consultar www.urbanistica91.com

Andújar Consult SL amb domicili en Avenida de Europa 34, Edificio C, 28023 Madrid (Madrid) amb CIF B86767373 representada per Carlos María Andújar Vaca amb NIF 75249892X posa una disposició al seu lloc web urbanistica91.com determinats Continguts de Caràcter informatiu sobre SEUS Activitats .

Les Presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’Ús del lloc web de Andújar Consult SL per part dels USUARIS Que accedeixin al Mateix. Les Presents condicions generals se li exposen a l’USUARI al lloc web en urbanistica91.com Totes i Cada Una de les Pàgines i Cada Vegada Que Un USUARI introduir SEUS Dades en els Formularis existents, Per Que les llegeixi, les IMPRIMEIXI, arxiu i un Accepteu través d’Internet, no podent l’USUARI introduir SEUS Dades Efectivament pecat Que Haia Produït this acceptació.

Andújar Consult SL this Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 31181, foli 75, Full M561204.

L’accés accés al lloc web d’Andújar Consult SL implicacions Sense Reserves L’acceptació de les condicions generals Presents de la USO Afirma Que L’usuari Comprendre íntegrament. L’usuari es compromet a cap lloc web Com utilitzar el i Els Serveis Que s’ofereixen a El Mateix per a la Realització d’Activitats contràries a la llei i un RESPECTAR en TOT moment Les Presents Condicions Generals.

PRIMERA CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1.-La utilització del lloc web de Andújar Consult SL no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, excepte si aquest usuari desitgi Com utilitzar la BASE DE DADES de Articles existents en urbanistica91.com On Serà Precís Que es registri cobrint bàsic Formulari ONU, this subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les Condicions d’Accés i Ús del lloc web de present es Regeixen Estrictament per la Legalitat Vigent I Per El Principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a bon ONU Realitzar la USO del web. Queden prohibits Tots Els Actes Que vulnerin la Legalitat, o Drets: interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expressament Andújar Consult SL prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar Accions Que puguin Produir en el lloc web o Mitjançant el Mateix per mitjà any any tipus de dany als Sistemes d’Andújar Consult SL o un Tercers.

1.1.2.- Realitzar pecat L’Deguda Autorització QUALSEVOL tipus de publicitat o informació comercial directly o de forma encoberta, l’enviament de correus Massius ( “spamming”) o enviament de missatges Grans amb la finalitat de bloquejar servidors De la Red ( “correu bombardeig “).

1.2.- Andújar Consult SL podrà interrompre en el Moment any Accés al seu lloc web si Detecta l’ONU ÚS contrari a la Legalitat, La Bona Fe o Les Presents Condicions generals-veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS. Els Continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- Consultar Andujar SL utilitzant fonts internes i externes De Tal Manera Que Andújar Consult SL Únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- Andújar Consult SL es reserva el dret a modificar en any Moment Els Continguts existents al seu lloc web.

TERCERA Drets d’Autor MARCA

Urbanística 91 És Una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per any mitjà de la Marca d’Andújar Consult SL, que INCLOU Tant el nom Com el logotip, excepte consentiment exprés d’Andújar Consultar SL. Queden reservats Tots els drets. : A més, el lloc web d’Andújar Consultar SL -els Continguts de propis, la programació i el disseny del lloc web ES Troba plenament protegit pels Drets d’autor, quedant expressament prohibida Tota reproduction, Comunicació, Distribució i Transformació dels Referits Elements Protegits salva consentiment exprés de Andújar Consultar SL

QUARTA JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les Presents condicions generals es Regeixen per la Legislació espanyola. Són competents per resoldre Tota controvèrsia o Conflicte Que es deriven de les Presents condicions generals els Jutjats de Madrid renunciant expressament l’USUARI 1 any Un altre fur Que Podria correspondre-li.

CINQUENA.-

En cas de Que any clàusula del present Document mar declarada nul·la, les Altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en Compte La voluntat de les parts i la Finalitat Mateixa de les Presents condicions. Andújar Consult SL podrà sense exercitar Algun dels Drets i facultats conferits en this document El que no implicarà en cap cas La renúncia a Els Mateixos de llevat Reconeixement exprés per part d’Andújar Consult SL.