Blog Archives

Obtenció de preu just per expropiació per ministeri de la Llei en Nou Barris

Efectivament, es tracta d’una zona verda a obtenir mitjançant expropiació (a continuació, tens el document d’anàlisi amb tots els detalls d’ordenació urbanística). Abans de llegir els passos a donar, per actuar amb més prudència i anar sobre segur abans de l’emissió del pressupost, farem el següent: Confirmem com més aviat amb Urbanisme que no hi ha cap altra possibilitat d’aprofitament ...

Read More »

Obtenció de llicència de canvi d’ús d’edifici d’habitatges a aparthotel Barcelona

L’ús d’edifici d’apartaments turístics està permès per la clau de sòl urbà aplicable a la vostra parcel·la (13a Zona de densificació urbana intensiva); és a dir, urbanísticament, està perfectament permès tant l’ús de habitatge plurifamiliar i apartaments com l’ús residencial-aparthotel pel planejament urbanístic de Barcelona. Ara bé, posteriorment, per a destinar a una explotació turística la totalitat de l’edifici, es ...

Read More »

La fiscalidad de un justiprecio por una expropiación

La cuestión planteada es cómo tributa la cantidad percibida por una expropiación forzosa. Tributación en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. (IRPF) Ganancia o pérdida patrimonial y/o rendimiento de actividades económicas. El artículo 27.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las ...

Read More »

El Suprem confirma que les valoracions immobiliàries de l’agencia tributària no són reals

Tot parteix d’un recurs contenciós-administratiu interposat enfront de la liquidació practicada per l’Impost sobre Successions. En concret, s’impugna, mitjançant aquest recurs de cassació en unificació de doctrina, la sentència desestimatòria de data 27 de gener de 2014, dictada per la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, seu de Màlaga, en el recurs contenciós administratiu 1059/2010, promogut contra ...

Read More »

Obtenció de llicència de canvi d’ús de local a habitatge a Sants

Anem a veure, d’entrada, us avanço que la possibilitat d’obtenir el canvi d’ús en la vostra habitatge (la vostra oficina) és absolutament viable; el que no vol dir que l’Ajuntament (el Districte és el competent) us vagi a contestar positivament a la primera (sobre això, comentem més endavant), però sí que vol dir que hi ha base jurídica (juridicourbanística) més ...

Read More »

El criterio de valoración de la indemnización a propietarios de suelos sometidos a primera urbanización es considerado inconstitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimada parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra varios preceptos del Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que aprobó el Texto Refundido de la Ley del Suelo (TRLS). El Tribunal Consticional declara inconstitucional el artículo 25.2.a TRLS, ...

Read More »