Gestió i execució urbanística

 • Descripción
 • Servicios
 • Honorarios
El servei de gestió i execució urbanística consisteix en la prestació de tots els serveis jurídics i tècnics necessaris per a l’aprovació dels instruments d’execució urbanística necessaris que permetin l’inici de les obres d’urbanització.

L’execució urbanística (estem tractant sempre de l’execució urbanística sistemàtica, és a dir, la que ha de desenvolupar un àmbit de sòl urbà o urbanitzable on estigui prevista una actuació urbanitzadora) es manifesta essencialment en el sistema de compensació urbanística (on els propietaris del sòl han de desenvolupar l’àmbit, compensant entre si les càrregues i beneficis resultants d’urbanitzar) i en el sistema d’agent urbanitzador (on qualsevol té la potestat de desenvolupar l’àmbit, prèvia adjudicació d’un concurs públic, obtenint una retribució econòmica per aquest desenvolupament, i estan obligats els propietaris a pagar aquest desenvolupament, bé en metàl·lic, bé en sòl).

En el sistema de compensació (depenent de la CA, pot adoptar un nom diferent, com directament “sistema de reparcel·lació” en el cas de Catalunya), la reparcel·lació es materialitza mitjançant l’aprovació i inscripció del Projecte de Compensació o projecte de reparcel·lació, prèviament acordat en Junta de Compensació.

En el sistema d’agent urbanitzador, el projecte de reparcel·lació pot formar part de l’alternativa tècnica del Proposta d’actuació integrada, en cas que la forma de retribució es fixi de manera imperativa, o de forma separada al Programa, a iniciativa de l’agent urbanitzador o d’ofici (es tracta d’una explicació a grans trets, ja que hi variacions per CCAA.

 • Equip jurídic i tècnic en gestió de Junta de Compensació.
 • Equip jurídic i tècnic en gestió d’agent urbanitzador.
 • Assistència tècnica i jurídica durant el procediment d’aprovació dels instruments de planejament, de gestió i dels projectes d’edificació o legalització.
 • Gestió amb companyies subministradores.
 • Gestió del procediment amb l’Ajuntament, atenent requeriments.
 • Gestió amb els organismes sectorials, si s’escau.
 • Suport tècnic a la propietat del sòl.
 • Formalització oficial dels instruments i documents.

FASE 1. ACTUACIONS PRÈVIES

 a) Recopilació de dates prèvies.

 • Aixecament topogràfic de la Unitat d’Execució.
 • Gestió per verificar el subministrament d’aigua i la futura depuració.
 • Gestió davant la Conselleria de Medi Ambient sobre Estudis Ambientals, Hídric, Acústic i Hidrològic que afecten la Unitat d’Execució.
 • Gestió davant la Companyia Elèctrica a efectes del futur subministrament i trasllat (si escau) de línies.
 • Gestió davant Telefónica i companyies de telecomunicacions.
 • Gestió davant la Companyia de Gas per al subministrament d’aquest servei.
 • Gestió davant la Direcció General de Carreteres per a la solució dels accessos (si escau).
 • Gestió davant els polígons i sectors confrontants amb vista a la coordinació de serveis i accessos.
 • Gestió davant el Servei de Vies Pecuàries als efectes del respecte dels traçats existents.

b) Inici de les actuacions per al desenvolupament de la Unitat d’Execució.

 • Sol·licitud davant la Direcció de Patrimoni de les condicions per a l’Estudi Arqueològic.
 • Sol·licitud davant Protecció Civil sobre les condicions d’evacuació i protecció civil de l’ÀMBIT.
 • Estudi Geotècnic per al Projecte d’Urbanització.
 • Concreció amb l’Ajuntament de les condicions de planejament, gestió i execució del ÀMBIT i subscripció del Conveni Urbanístic de Planejament i Gestió.
 • Assistència a les reunions explicatives sobre el Projecte de Desenvolupament Urbanístic.
 • Gestió davant la Generalitat per a la conformitat amb la definició de Xarxes Supramunicipals.

c) Gestió de la Comissió Gestora en aquesta fase.

 • Asistencia a las reuniones para la constitución en su caso de la Comisión Gestora y para las exposiciones y aclaraciones sobre el desarrollo de la Unidad de Ejecución.
 • Gestión Administrativa del Consejo Rector y de la Asamblea General.
  • Convocatorias.
  • Actas.
  • Presencia en reuniones.
  • Comunicaciones.
  • Administración de la Comisión Gestora.
  • Alta Fiscal C.I.F.
  • Altas de cuentas bancarias.
  • Presupuestos.
 • Contabilidades, facturaciones y cobros.
 • Declaraciones de impuestos.

d) Assistència jurídica i tècnica en formalització de substitució del sistema d’execució urbanística.

 • Si és el cas, formalització de Conveni Urbanístic davant l’Ajuntament.
 • Formalització de sol·licitud i assistència durant la tramitació de l’expedient.

S’ofereix la utilització dels locals d’urbanística 91 per a la realització de reunions de la Comissió Gestora.

FASE II. PLANEJAMENT

a) Iniciativa Particular de Sectorització, Pla Parcial, Projecte Bàsic d’Urbanització i els documents i Estudis Sectorials corresponents.

 • Redacció dels documents d’Iniciativa Particular amb els documents de Bases i Estatuts de la Junta de Compensació, i documentació complementària de títols de propietat, amb la corresponent gestió de la seva tramitació i aprovació.
 • Redacció d’ordenació detallada, per a la seva inclusió en el Pla General.
 • Redacció del Projecte Bàsic d’Urbanització, i gestió de tramitació i aprovació.
 • Redacció d’Estudi Hídric i gestió de tramitació i aprovació.
 • Redacció d’Estudi Hidrològic i gestió de tramitació i aprovació.
 • Redacció d’Estudi Acústic i gestió de tramitació i aprovació.
 • Redacció d’Estudis d’alarma i seguretat civil i d’integració d’equipaments i transports i la seva gestió d’aprovació.
 • Redacció de Projectes d’accessos i gestió de tramitació i aprovació (si escau).
 • Redacció de Projectes de delimitació de Vies Pecuàries i gestió de tramitació i aprovació (si escau).
 • Estudi Arqueològic (Fase de valoració arqueològica que inclou prospecció superficial intensiva, i primera fase de sondejos valoratius sobre l’1% de la superfície. No inclou fase d’arranjament ni excavació del jaciment)
 • Gestió i Inscripció en el Registre de Plans i Projectes de la Generalitat, un cop aprovats definitivament.

b) Projecte d’execució d’urbanització.

 • Redacció del Projecte d’Execució d’Urbanització i gestió de tramitació i aprovacions per a les companyies subministradores.
  • Explanacions i Pavimentaciones.
  • Abastament d’Aigües i Hidrants.
  • Xarxa de Sanejament.
  • Energia Elèctrica.
  • Enllumenat Públic.
  • Parcs i Jardins.
  • Telecomunicacions.
  • Gas.
  • Redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut.
 • Gestió i tramitació d’aprovació del Projecte d’Urbanització davant l’Ajuntament.

c) Gestió de la comissió gestora en aquesta fase.

 • Gestió administrativa de la comissió gestora:
  • Pressupostos.
  • Comptabilitat.
  • Facturació i cobraments.
  • Gestió de morosos
  • Declaració d’impostos.
 • Administració de la Junta de Compensació:
  • Notificació de transformació davant Hisenda.
  • Canvis en comptes bancaris.
  • Gestió d’Avals.
FASE III. GESTIÓ.

 a)  Constitució de Junta de Compensació.

 • Suport i assistència a la Junta per la Constitució de la mateixa i gestió d’aprovació municipal.
 • Gestió de tramitació d’Inscripció de la Junta de Compensació en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Comunitat.
 • Assistència jurídica a la Junta en procediments d’adhesió.

b) Projecte de Reparcelació.

 • Comprovació de delimitacions i superfícies aportades.
 • Examen de les titularitats i incidències.
 • Redacció d’avantprojecte de reparcel·lació.
 • Redacció del Projecte definitiu de reparcel·lació.
 • Redacció dels projectes expropiatoris als no adherits (si escau).
 • Gestió de tramitació i aprovació del projecte de reparcel·lació davant la Junta de Compensació i l’Ajuntament.
 • Gestió de tramitació de la Inscripció registral del projecte de reparcel·lació.

c) Gestió de la Junta de Compensación en aquesta fase.

 • Gestió Administrativa del Consell Rector i de l’Assemblea General.
  • Convocatòries
  • Actes.
  • Presència en reunions.
  • Comunicacions.
 • Assistència a les reunions de la Junta de Compensació per a discussió i negociació del projecte de reparcel·lació.
 • Administració de la Junta de Compensació.
  • Pressupostos.
  • Comptabilitat.
  • Facturació i cobraments.
  • Gestió de morosos.
  • Declaracions d’impostos.
 • Assistència jurídica a la Junta en les situacions de finques litigioses (si escau).

S’ofereix la utilització del local de L’EMPRESA per a la realització de reunions de la Junta de Compensació.

FASE IV. EXECUCIÓ D’OBRES

 a) Contractació de l’execució d’obres d’urbanització:

 • Assessorament per formalització dels convenis de subministraments.
  • Aigua i Depuració.
  • Companyia de Telecomunicacions.
  • Companyia de Gas.
  • Companyia Elèctrica.
 • Assistència a la contractació de l’obra d’urbanització i remissió de projectes a contractistes.
 • Anàlisi d’ofertes i discussió de preus.
 • Preparació de contractes i formalització de la contractació de les obres.
 • Assistència a la contractació del Control de Qualitat, facilitant relació de proves a realitzar.

b) Direcció i coordinació d’obres:

 • Direcció Facultativa de l’execució de les obres d’urbanització.
 • Coordinació de la Seguretat i Salut en Obra.
 • Assessorament jurídic al contractista en els pagaments d’obra d’urbanització i liquidacions.

 c) Recepció de l’obra:

 • Assessorament a la Junta sobre la recepció provisional de les obres d’urbanització.
 • Gestió per tramitació de la recepció.

 d) Simultaneïtat de l’obra:

 • Assessorament a la Junta sobre proposta davant l’Ajuntament per la simultaneïtat de les obres.
 • Gestió davant els propietaris per el seu interès en la simultaneïtat.
 • Proposta de delimitació de ÀMBIT de possible simultaneïtat i condicions concretes de contractació de garanties.
 • Comprovació final de compliment d’obligacions per a la cancel·lació de les garanties que s’estableixi.
FASE V. LIQUIDACIÓ

 a) Període de garantia de l’obra.

 • Suport a la Junta en el període de garantia per a la fixació de normes i criteris d’edificació durant aquest període.
 • Assistència jurídica en l’acta de compliment de garantia davant l’Ajuntament.
 • Gestió de tramitació i aprovacions de la recepció definitiva de les obres per les companyies subministradores.

b) Gestió y Liquidació de la Junta.

 • Assistència a la Junta en els acords de liquidació.
 • Gestió i tramitació i aprovació de la liquidació.
 • Gestió de baixes en CIF i registre d’entitats col·laboradores.