Responsabilitat patrimonial urbanística

  • Descripció
  • Honoraris

Informe tècnic sobre el dany i la causa objectiva del dany.

El primer que treball que realitzem és realitzar l’informe sobre el dany i, concretament, sobre la causa objectiva del dany. Aquest primer pas està íntimament relacionat amb el treball de due diligence d’obres d’urbanització, ja que molts dels supòsits de responsabilitat patrimonial es produeixen per defectes dels serveis urbanístics produïts per una mala o incompleta execució de les obres d’urbanització. Aquest informe respondrà als següents aspectes: – Efectivitat del dany. – Causa objectiva del dany.

Taxació del dany.

En segon lloc, abans de procedir a la formalització de la sol·licitud de responsabilitat, s’ha de realitzar una valoració econòmica del dany produït. En els casos de projectes d’urbanització incomplets, es realitza una valoració econòmica entre l’obra prevista en Projecte, i l’obra definitivament executada.

Responsabilitat patrimonial.

Es formalitza en un document la petició davant l’Ajuntament de respondre per un dany produït com a conseqüència d’una actuació negligent de l’Administració, que ha estat condició sense i qua non per a la producció del dany (per exemple, la concessió de llicències de primera ocupació sense haver-se produït la recepció de les obres d’urbanització, o per exemple, la no exigència al promotor de la finalització d’un projecte d’urbanització, o la no execució d’avals per incompliment, etc). És en aquest punt on s’ha d’acreditar la causa subjectiva del dany, és a dir, on cal demostrar la relació de causalitat entre l’actuació de l’Administració i el dany produït.

Recurs de Reposició.

En cas desestimatori, o a partir de 6 mesos sense haver obtingut resposta de l’Administració, interposició de Recurs de Reposició davant l’Ajuntament.

Recurs Contenciós-administratiu.

En cas desestimatori del Recurs de Reposició, interposició de recurs contenciós davant el Juzago del Contenciós-Administratiu. Aquí s’iniciaria el procés jurisdiccional, en matèria de responsabilitat patrimonial, dins el servei del nostre servei de direcció lletrada en contenciós urbanístic.