Serveis

 • Instruments de planejament urbanístic (plans generals, Plans de Desenvolupament).
 • Instruments d’ordenació del territori (Plans Territorials, Plans de Directrius Territorials, Plans d’Ordenació supramunicipal).
 • Instruments de gestió urbanística (projectes de reparcel·lació).
 • Entitats de gestió urbanística (Comissió Gestora i Juntes de Compensació).
 • Convenis urbanístics.
 • Agent urbanitzador (alternativa tècnica, Proposició jurídic-econòmica, forma de retribució de despeses d’urbanització, conveni urbanístic).
 • Projectes d’Urbanització.
 • Llicències urbanístiques (obres) i administratives (activitat, primera ocupació, etc).
 • Restauració de la legalitat urbanística i restabliment de l’ordre jurídic pertorbat.
 • Sancions i infraccions urbanístiques.
 • Procediments expropiatoris.
 • Programa de càlcul urbanístic (cessions públiques, aprofitament urbanístic, etc).
 • Qualsevol qüestió relativa a urbanisme i ordenació del territori..